Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Відділ генетики та біотехнології


 

 

Завідувач відділу:

Сорока Анатолій Іванович,

доктор сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

 

Тел.: (061) 223 99 56

 

Відділ створено у 2016 році на базі сектору біотехнології

До складу відділу входить Лабораторія генетики та генетичних ресурсів

 

Напрями роботи відділу

* Розробка ефективних методів отримання гомозиготного матеріалу у капустяних культур

* Розширення генетичної мінливості соняшника з використанням культури зародків та хімічного мутагенезу

 

Основні наукові досягнення

* Методи добору цінних генотипів на рівні пилку

* Отримання подвоєних гаплоїдів у льону олійного через культуру пиляків

* Методика одержання гаплоїдних рослин ріпака через культуру пиляків

* Методика розширення генетичної мінливості у соняшника з використанням ембріокультури та мутагенезу

 

 Гаплоидные новообразования на пыльниках рапса

 

Хромосомы кунжута

 

Хромосомы льна масличного

 

Хромосомы подсолнечника культурного

 

Хромосомы рапса озимого

Наукова продукція

* СОНЯШНИК ОДНОРІЧНИЙ Helianthus annuus L.

Свідоцтво про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 895 лінія SLM-3. Номер національного каталогу UE0100889. Заявник: Інститут олійних культур УААН. Автори: Сорока А.І., Лях В.О. Запит № 001932. Дата пріоритету 12.03.10.

* Свідоцтво про реєстрацію зразка генофонду рослин (соняшник) в Україні № 1163. Автори: Сорока А. І. , Лях В. О.  Запит № 002924 від 12.03.2013. Дата видачі свідоцтва 31.01.2014.

* Сорт соняшнику декоративного Місячна казка.

* Методика одержання гаплоїдних рослин ріпака через культуру пиляків

* Методика розширення генетичної мінливості у соняшника з використанням ембріокультури та мутагенезу

* Сорт льону олійного Айсберг. А. с. на сорт рослин № 1364, 2001 р. Лях В.О., Міщенко Л. Ю., Сорока А. І., Моргун В. В.

* Сорт сої Срібна. А. с. на сорт рослин № 03109, 1999 р. (в реєстрі з 2003) Григорчук Н. Ф., Лунін М. Л., Шевчук Л. П., Сорока А. І

*Сорт соняшнику декоративного Чарівник. А. с. на сорт рослин №043, 2003 р. Лях В. О., Яценко В. В., Сорока А. І.

* Сорт рицини Осіння рапсодія. А. с. на сорт рослин № 1655, 2002 р. Лях В. О., Войтович О. М., Сорока А. І.

 

Патенти на винаходи

Пат. 95344 UA, МПК АО1Р 1/06 (2006.01) Спосіб отримання мутантних генотипів соняшника / Сорока А. І., Лях В. О. ; заявник Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України. – № а200910096 ; заявл. 05.10.2009 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14, 2011 р. – Режим доступу : http://uapatents.com/3-95344-sposib-otrimannya-mutantnikh-genotipiv-sonyashnika.html

Пат. 99675 UA, МПК (2012.01) А01Н 4/00 АО1Н 1/00 Спосіб прогнозування плоїдності рослин у культурі invitro/ Лях В. А., Сорока А. И. ; заявник Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України. – № а2011 05731 ; заявл. 06.05.2011 ; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17, 2012 р. – Режим доступу : http://uapatents.com/7-99675-sposib-prognozuvannya-plodnosti-roslin-u-kulturi-in-vitro.html  

Пат. 84732UA, МПК (2006) А01Н 4/00 Спосіб отримання дигаплоїдних рослин льону / Сорока А.І. ; заявник Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України. – № а200608565 ; заявл. 31.07.2006 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22, 2008 р. – Режим доступу : http://uapatents.com/2-84732-sposib-otrimannya-digaplodnikh-roslin-lonu.html

Пат. 75654UA, МПК (2006) А01Н 1/04Поживне середовище для оцінки життєздатності пилку кунжуту / Яценко В. В., Сорока А. І., Лях В. О. ; заявник Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України. – № а20031211916 ; заявл. 19.12.2003 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5, 2006 р. – Режим доступу : http://uapatents.com/3-75654-pozhivne-seredovishhe-dlya-ocinki-zhittehzdatnosti-pilku-kunzhutu.html

Пат. 64841 UA, МПК А01Н 1/04 Селективне рідке штучне живильне середовище для пророщування пилку рицини та добору стійких до фузаріозу генотипів /  Лях В. А., Сорока А. И., Ніконова В. М. – № а 2001107017  ; заявл. 16.10.2001 ; опубл. 15.03.2004, Бюл. № 3, 2004 р. – Режим доступу : http://uapatents.com/2-64841-selektivne-ridke-shtuchne-zhivilne-seredovishhe-dlya-proroshhuvannya-pilku-ricini-ta-doboru-stijjkikh-do-fuzariozu-genotipiv.html

Пат. 39122 UA, МПК А01Н 1/04 Спосіб відбору холодостійких генотипів ярого ріпаку / Лях В. О., Калінова М. Г., Сорока А. І.  – № 96030828 ; заявл. 04.03.1996 ; опубл. 25.04.2001, Бюл. № 4, 2001. – Режим доступу: http://uapatents.com/3-39122-sposib-vidboru-kholodostijjkikh-genotipiv-yarogo-ripaku.html

 

Наукові праці

А.І. Сорока, В.О. Лях / Свідоцтво про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 1163. Запит 002924 від 12.03.2013. Дата видачі свідоцтва 31.01.2014.

Soroka A. Inheritance of two types of modified leaf venation in sunflower (Helianthus annuus L.) / A.Soroka, V.Lyakh // Indian Journal Of Genetics And Plant Breeding. – 2015. – Vol. 75, № 1. – pp. 75–78. – Print ISSN : 0019-5200. OnlineISSN : 0975-6906. – Режим доступу :

https://www.researchgate.net/profile/A_Soroka/publication/275020182_Inheritance_of_two_types_of_modified_leaf_venation_in_sunflower_Helianthus_annuus_L/links/552e7bbd0cf22d43716eafd7/Inheritance-of-two-types-of-modified-leaf-venation-in-sunflower-Helianthus-annuus-L.pdf

Сорока А. И. Расширение генетической изменчивости подсолнечника c использованием культуры зародышей и мутагенеза – Методические указания / А. И. Сорока // Інститут масличных культур Национальной академии аграрных наук Украины. – Запорожье : ИМК НААН, 2015. 12 с.

Сорока А. И. Характеристика гаплоидных и дигаплоидных растений озимого рапса, полученных через культуру пыльников / А. И. Сорока // «Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології» :  IX З’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова : збірник наукових праць / НАН України, НААН України, НАМН України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова. – Київ : Логос, 2012. – Т. 4 – C. 606–608. – ISBN 978-966-171-543-0. – Режим доступу :

http://utgis.org.ua/images/pdf/dosiagnennia/2012_V4.pdf

Пат. 99675 UA, МПК (2012.01) А01Н 4/00 АО1Н 1/00 Спосіб прогнозування плоїдності рослин у культурі invitro/ Лях В. А., Сорока А. И. ; заявник Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України. – № а2011 05731 ; заявл. 06.05.2011 ; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17, 2012 р. – Режим доступу : http://uapatents.com/7-99675-sposib-prognozuvannya-plodnosti-roslin-u-kulturi-in-vitro.html  

Бойкая Е. А. Морфометрические характеристики семяпочек у лунника (LunariaL.) / Е. А. Бойкая, Ю. С. Андронова, А. И Сорока, В. А. Лях // Вісник Запорізького національного університету.Біологічні науки. 2012. 1. – С.59. – Режим доступу :

http://visnykznu.org/visnyk_ua/arh/t_visn_2012/2012biol1.html

Soroka A. I. Differentiation of haploid and dihaploid rape plants at the cytological and morphological levels / A. I. Soroka // Cytol Genet. – 2013. – 47(2). – pp. 8892. – Режим доступа : http://cytgen.com/ru/2013/34-39N2V47.htmhttps://link.springer.com/article/10.3103/S0095452713020102  

Сорока А. И. Определение происхождения растений-регенерантов в культуре пыльников льна / А. И. Сорока, В. А. Лях // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2013. – Т.17. – № 2. – С.343348. – Режим доступа 6 http://www.bionet.nsc.ru/vogis/?wpfb_dl=34

Сорока А. И. Влияние спектрального состава света на индукцию новообразований в культуре пыльников рапса / А. И. Сорока, А. В.Тигова, А. С. Зинченко // Міжн. наук. інтернет-конференція «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). Запоріжжя : ІОК НААН, 2015. –  С. 26–27. Режим доступу : http://imk.zp.ua/index.php/konferentsii-seminary-dni-polia/162-mizhnarodna-naukova-internet-konferentsiia-perspektyvy-ta-stratehiia-adaptyvnoho-i-resursozberihaiuchoho-vyroshchuvannia-oliinykh-kultur-v-umovakh-zminy-klimatu-30-zhovtnia-2015-r

Сорока А.И.  Получение удвоенных гаплоидов рапса через культуру пыльников : методические рекомендации / А. И. Сорока // Інститут масличных культур Национальной академии аграрных наук Украины. – Запорожье : ИМК НААН, 2015. – 28 с.

Тігова А. В. Мінливість ряду морфометричних ознак у Linum humile Mill. під дією хімічних мутагенів в поколінні М1 / А. В. Тігова, А. І. Сорока // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. – Запоріжжя, 2015. – Випуск 22. – C.35–42. – ISSN 2078-7316. – Режим доступу :  http://imk.zp.ua/bulletin/pdf/2015/22/Tigova_22.pdf

Soroka A. Influence of spectral composition of light on the frequency of embryoid induction in anther culture of rapeseed / A. Soroka. // Cruciferae Newsletter. – 2016. – №35. – P. 19–21. – Режим доступу : http://www.brassica.info/info/publications/cn/CruciferaeNewsletter_vol35_2016.pdf

Vedmedeva K. V. Influence of some mutant genes on certain agronomically important traits in sunflower / K. V. Vedmedeva, A. I. Soroka. // HELIA / SASA. –  2016. – Vol. 39. – Issue 64 (Jul 2016). – P. 57–70. – ISSN 1018-1806, e-ISSN 2197-0483. – Published Online : – 2015-11-13 | DOI: https://doi.org/10.1515/helia-2015-0013     

Тигова А. В. Влияние новых химических мутагенов на растения Linum humile Mill. в поколении М1 [Електронний ресурс] / А. В. Тигова, А. И. Сорока // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. – 2016. – № 1. – С. 15–22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_bio_2016_1_4

Тигова А. В. Влияние химических мутагенов на выход хлорофилльных изменений у Linumhumile Mill. в поколении М2 / А. В. Тигова, А. И. Сорока. // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. Запоріжжя, 2016. – Випуск 23. – С.2129.ISSN 2078-7316.

Тигова А. В. Особенность действия мутагенов на растения льна (Linumhumile Mill.) в первом мутантном поколении / А. В. Тигова, А. И. Сорока. //Материалы докладов IV Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием «Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов».– Махачкала : ДГПУ, 2016. – С. 206209. – Режим доступу : http://www.naukadgpu.ru/index.php/editions-of-dspu/197-bioraznoobrazie-i-ratsionalnoe-ispolzovanie-prirodnykh-resursov

Тигова А. В. Индуцированные хлорофилльные изменения у Linumhumile Mill. в поколении М2 / А. В. Тигова, А. И. Сорока. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» (03 листопада 2016 р.). – Київ : УІЕСР, 2016. – С. 9293. Режим доступу :

http://confer.uiesr.sops.gov.ua/uiesr2016/paper/view/6994

Тигова А. В. Спектр морфологических изменений  у Linumhumile Mill. под действием химический мутагенов в поколении М2 / А. В. Тигова, А. И. Сорока // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Олійні культури. Тенденції та перспективи» (1 листопада 2016 р.). – Запоріжжя: ІОК НААН, 2016. – С.7072. Режим доступу : http://imk.zp.ua/doc/tezi_2016.pdf

Тигова А. В. Изменение структуры стебля и листьев у растений Linum humile Mill. в поколении М2 под действием химических мутагенов / А. В.Тигова // Сборник материалов 9-й всероссийской конференции с международным участием молодых учёных и специалистов «Актуальные вопросы биологии, селекции, технологии возделывания и переработки масличных и других технических культур» (21-22 февраля 2017 г.). – Краснодар : ВНИИМК, 2017. – С. 133–137. – Режим доступу : http://vniimk.ru/files/text/Konferencii/IX-2017/Сборник%20материалов%209%20всероссийской%20конференции.pdf

 

Наукові, консультаційні та інші послуги відділу

Проведення лекцій із загальних питань у галузі біотехнології рослин, майстер-класів за напрямками отримання гомозиготного матеріалу у капустяних культур за допомогою культури пиляків та мікроспор, розширення генетичної мінливості у соняшника з використанням ембріокультури та мутагенезу.

 

Контакти

Тел.: (061) 223 99 56